NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Projektai
Suginčių pagrindinė mokykla dalyvauja nuo 2013 m. sausio 18 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Ugdymo karjerai tikslas -  sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, savęs pažinimo,  profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui., perėjimui išmokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

    Uždaviniai.
    Siekiama, kad mokiniai:
· pažintų karjerai asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
· gautų individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
· mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
· remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą.

   2013-2014 metais įvykę renginiai:
Ugdymas karjerai
Susitikimas su klierikais. Išvyka į Utenos profesinio rengimo centrą
  Kaziuko mugė


Partneriai
Orai Molėtuose