NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Projektai
Projektas „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“
Mokykla dalyvauja  projekte  „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“. Standartizuotų testų tikslas - sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Gegužės mėn. buvo įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai, kuriais remiantis apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. Mokiniams  taip pat buvo pateikti klausimynai.
Mūsų rajone antrus metus iš eilės bus vykdomas 4-okų ir 8-okų žinių ir pasiekimų testavimas.
Testuojami dalykai:
· skaitymas, rašymas, matematika, pasaulio pažinimas (4 klasėje);
· skaitymas, rašymas, matematika, socialiniai mokslai ir gamtos mokslai (8 klasėje).
Skaitykite platesnę informaciją apie būsimą testavimą čia, ir apie testų rezultatų panaudojimą.

Mokykla įsipareigoja:
· Pagal nustatytą grafiką administruoti pateiktus standartizuotus testus laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeisti testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų.
· Pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinti mokinių darbus, suvesti duomenis į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas iki birželio 15 d.  Pasinaudojant specialiai parengta programa, mokykla gauna visos mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinius aprašus (profilius).
· Atlikti mokinių apklausą panaudojant NEC pateiktus klausimynus ir užpildytus (be mokinių pavardžių) perduoti NEC suvedimui ir statistinei analizei.
· Organizuoti testų rezultatų pristatymus ir aptarimus mokykloje, informuoti tikslines grupes apie testų rezultatus ir viešai paskelbti  internetinėje svetainėje informaciją apie standartizuotų testų vykdymą ir rezultatus.
Standartizuotų testų rezultatų apžvalga:

· 4 klasė
· 8 klasė
· Paaiškinimai tėvams.
2015 - 2016 m. m.
2014 - 2015 m. m.
Mokykla dalyvauja Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus inicijuotame  projekte „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015-2016 m.m.“. Standartizuotų testų tikslas - sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
2016 metais mokykloje vykdomi šie testai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), standartizuoti testai 4 klasės (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasės (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasės (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams. Skaitykite platesnę informaciją apie būsimą testavimą ir apie testų rezultatų panaudojimą čia.
Mokykla įsipareigoja:
• Pagal nustatytą grafiką administruoti pateiktus standartizuotus testus laikantis Bendrosios testavimo vykdymo tvarkos, nepažeisti testavimo medžiagos konfidencialumo reikalavimų.
• Pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinti mokinių darbus, suvesti duomenis į NEC parengtas ir pateiktas elektronines formas iki birželio 3 d.  Pasinaudojant specialiai parengta programa, mokykla gauna visos mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinius aprašus (profilius).
• Atlikti mokinių apklausą panaudojant NEC pateiktus klausimynus ir užpildytus (be mokinių pavardžių) perduoti NEC suvedimui ir statistinei analizei.
• Organizuoti testų rezultatų pristatymus ir aptarimus mokykloje, informuoti tikslines grupes apie testų rezultatus ir viešai paskelbti  internetinėje svetainėje informaciją apie standartizuotų testų vykdymą ir rezultatus.
Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę susipažinti su klausimynų turiniu. Klausimynai skelbiami NEC interneto svetainėje adresu http://www.nec.lt/342/ (3 priedas).
Standartizuotų testų rezultatų apžvalga:
· 4 klasė
· 8 klasė
Projektas „Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas mokykloje“
Standartizuotų testų rezultatų apžvalga:
2 klasė
4 klasė
6 klasė
8 klasė
Partneriai
Orai Molėtuose