NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Specialistų pagalba
Mokykloje specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialioji pedagogė ir logopedė Jolanta Bagdonienė.
Spec. pedagogo - logopedo funkcijos:

1. Dirbti su 1-10 klasių mokiniais, turinčiais intelekto, specifinių pažinimo, emocijų ir elgesio ir socialinės raidos, kalbos ir komunikacijos, klausos, regos, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių, kompleksinių, kitų raidos sutrikimų.
2. Konsultuoti tėvus ir mokytojus dėl spec. poreikių mokinių ugdymo.
3. Konsultuoti mokytojus sudarant modifikuotas, adaptuotas bendrojo lavinimo programas, akcentuojant sutrikusios funkcijos lavinimą, parinkti tinkamus darbo būdus ir metodus.
4. Vesti 1-6 moksleivių grupėms pratybas sutrikusių funkcijų lavinimui bei padedančias įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą.
5. Konsultuotis su psichologu ir socialiniu pedagogu, nustatant mokinių elgesio pablogėjimo priežastis, numatant netinkamo elgesio šalinimo būdus.
6. Dalyvauti vaiko gerovės komisijos darbe.
7. Bendradarbiauti su pedagogine psichologine tarnyba.
8. Moksleivius, turinčius mokymosi negalių, vadovaujantis bendru vaiko gerovės komisijos sprendimu, siųsti pedagoginiam tyrimui į pedagoginę psichologinę tarnybą.
9. Kaupti literatūrą, rekomendacijas apie spec. poreikių  mokinių mokymą.
10. Konsultuoti tėvus dėl jų vaikų ugdymo, kartu aptarti mokymosi rezultatus.
11. Kelti kvalifikaciją. Dalyvauti specializuotuose seminaruose.
12. Dalyvauti spec. pedagogų - logopedų metodiniuose renginiuose.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 2017-2018 m. m. planas
Mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklą vykdo Bronė Grigonienė.
Sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas: 
mėnesio antras penktadienis (10.00 - 15.00 val.)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto,  vykdančio mokinių sveikatos priežiūrą funkcijos:  
1. Veiklos tikslas - saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
2. Veiklos uždaviniai:
2.1. užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas; 
2.2. kurti sveikatos priežiūros mokyklose sistemą, kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą;
2.3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti  ir  užkirsti joms kelią;
2.4. užtikrinti pirmos pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.
Spec. pedagogės veiklos planas 2017-2018 m. m.
Partneriai
Orai Molėtuose