NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Nuostatai ir tvarkos
Mokyklos nuostatai
Darbo tvarkos taisykl
ės
Mokinių elgesio taisyklės
Vidaus tvarkos taisyklės
Garbės ženklo skyrimo nuostatai
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Namų darbų skyrimo tvarka
Mokinių skatinimo tvarka
Aprūpinimo vadovėliais tvarka
Vertinimo tvarka

Mokinių kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarka
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarka
Profesinio orientavimo vykdymo tvarka
Ugdymo turinio planavimo tvarka
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Socialin
ė-pilietinė veikla
Paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos apra
šas
Smurto ir paty
čių prevencijos ir  intervencijos vykdymo tvarka
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Nuotolinio mokymo tvarka
Pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
aprašas
Partneriai
Partneriai
NEC