NEC
   1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Nuostatai ir tvarkos
Mokyklos nuostatai
Darbo tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Vidaus tvarkos taisyklės
Garbės ženklo skyrimo nuostatai
Mokinių lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka
Namų darbų skyrimo tvarka
Mokinių skatinimo tvarka
Aprūpinimo vadovėliais tvarka
Vertinimo tvarka

Mokinių kultūrinės, meninės, pažintinės, kūrybinės, sportinės, praktinės, socialinės, prevencinės veiklos organizavimo tvarka
Mokymosi krūvių reguliavimo tvarka
Mokinių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų, varžybų organizavimo tvarka
Profesinio orientavimo vykdymo tvarka
Ugdymo turinio planavimo tvarka
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarka
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
Socialinė-pilietinė veikla
Paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir  intervencijos vykdymo tvarka
Partneriai
Partneriai
NEC