1. 8.00-8.45
   2. 8.55-9.40
   3. 9.50-10.35
   4. 10.55-11.40

   5. 12.05-12.50
   6. 13.00-13.45
   7. 13.55-14.40
Pamokų laikas
Orai Molėtuose
SUGINČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Kitos paslaugos
Mokyklos teikiamos paslaugos
Kitos veiklos rūšys: vaikų poilsio stovyklos veikla, mokyklos valgyklos ir virtuvės veikla. Mokykla nuomuoja sporto salę, pagal Molėtų r. savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.
Kaimo bendruomenės nariai, nuomuojantys mokyklos sporto salę, nuo nuomos mokesčio atleidžiami.


Mokykloje vykdomas profesinis konsultavimas.

Mokykloje vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.
Ugdymo karjerai tikslas -  sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, savęs pažinimo, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui išmokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:
Pažintų karjerai asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.
Gautų individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas.
Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
Remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą.  
Mokyti savianalizės - nustatyti savo polinkius, interesus, gabumus.
Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros.
Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įsigijimo galimybes, mokymo įstaigas mokiniams, mokytojams, tėvams.
Kaupti informaciją apie profesinį rengimą ir darbo rinką šalyje ir užsienyje.
Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Dalyvauti profesinio orientavimo renginiuose.
Organizuoti susitikimus su profesinio orientavimo specialistais.  
      
NEC
Partneriai
Eil.  Nr. Numatomos priemonės Data

1.
Atnaujinti stendą apie mokymo programas, profesinį švietimą ir konsultavimą. 2016 m. lapkritis

2.
Susitikimai su sėkmingai profesinę karjerą pasiekusiais buvusiais Suginčių  mokyklos mokiniais. Kartą/2 mėn.

3.
Dalyvauti  Utenos profesinio rengimo centre atvirų durų dienoje.
2017 m. 03 mėn.
4. Dalyvauti respublikinėje parodoje „Mokymas, studijos, karjera“. 2017 m. vasario 2-4 d.
5. Susitikimas su įvairių mokymo įstaigų studentais. 2017 m. kovas
  6. Dalyvauti Alantos technologijos ir verslo mokyklos atvirų durų dienoje. 2017 m. balandis
7. Išvykos į tėvų darbovietes. 2017 m. 02-05 mėn.
8. Individualus mokinių profesinis konsultavimas. Nuolat